Background Image
Next Page  6 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 64 Previous Page
Page Background

כסלו תשע"ה דצמבר 4102

6

מאת הרב סלמן לוי

ל

פני כאלפיים מאה ושבעים שנה התרחש נס חנוכה.

מלכות יוון באותה תקופה הייתה שולטת בכל העולם והשפיעה את

תרבותה בכדל מקום.

מלחמת היהודים ביוונים לא הייתה מלחמה רגילה, היוונים לא רצו להרוג

את היהודים בגופם, אלא רצו, בסך הכול להשפיע את תרבותם. להעבירם

על דתם.

יהודים שהסכימו לקבל עליהם את תרבות יוון ולהתייוון לא רק שלא התנכלו

להם להורגם, אלא זכו ליחס של כבוד מצד שלטון היוונים חלקם אפילו

קבלו משרות חשובות. תרבות יוון באותה תקופה הייתה סמל לתרבות

נאורה שהלכה והתפשטה בעולם כולו.

קשה היה ליוונים לראות שעם אחד אינו מושפע מתרבותם ודבק בתרבותו

העתיקה ובדתו בצורה קנאית.

הדבר פגע קשה בגאוותם של היוונים ובדרכים רבות ניסו להעביר את

היהודים על דתם ויהדותם וכך הייתה התורה נתונה בסכנה קיום חס וחלילה.

ואז מה קרה?

קמה קבוצה קטנה של יהודים מתתיהו ובניו הכוהנים שהיו נאמנים לשמירת

התורה ומצוותיה והם אלה שנלחמו ביוונים.

אומנם הם ידעו מראש שאין להם סיכוי כנגד היוונים ובכל זאת מטרתם לא

הייתה דווקא לנצח – כי אם להילחם !!! ולא להיכנע לכל ניסיון לטשטש את

זהותנו היהודית.

רצונם היה להמשיך לשאת בגאון ובגאווה את מורשת ישראל וע"י דבקות

במטרה זו הציל אותם הקב"ה וכך ניצחו המעטים והחלשים את הרבים

והחזקים. המכבים את היוונים.

בברכת חג אורים שמח!

הרב סלמן לוי

הליכות חג החנוכה

זמן הדלקת נרות החנוכה:

זמן הדלקת נרות חנוכה הוא בצאת הכוכבים

שהוא כרבע שעה לאחר שקיעת החמה.

אבל אם לא הספיק להדליק את הנרות

בתחילת הלילה יכול להדליק כל הלילה ואם

לא הדליק עד עלות השחר ידליק ללא ברכה.

בזמן ההדלקה יקבץ את כל בני ביתו שיהי

נוכחים בשעת הברכות וההדלקה בכדי

לפרסם את הנס וככל שיש יותר אנשים בזמן

ההדלקה יש יותר פרסום.

מקום הנחת החנוכייה:

המקום הטוב ביותר להניח את החנוכייה על

עדן החלון בכדי לפרסם את הנס (אם יש חלון

שפונה לרשות הרבים).

וכן כשגר בקומה נמוכה שהעוברים ושבים

ברשות הרבים יכולים לראות את החנוכייה.

מי שגר בבניינים גבוהים אינו צריך להניח את

החנוכייה על עדן החלון אלא בתוך ביתו סמוך

לדלת בכדי שהנכנס יהיה מוקף בשלושה

מצוות מזוזה שבפתח הבית מצד ימין

והחנוכייה מונחת מצד שמאל וציצית קטן

על גופו. אבל אם יש מול ביתו עוד בניינים

גבוהים אז יכול להדלי ק על עדן החלון שמול

אותם בניינים.

ברכות לפני ההדלקה:

לפני ההדלקה מברכים ביום הראשון שלוש ברכות:

א. להדליק נר של חנוכה.

ב. שעשה ניסים לאבותינו.

ג. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן.

אם שכח לברך ברכת שהחיינו בלילה הראשון

יברך בלילה השני וכו'.

כמה זמן צריכות לדלוק הנרות:

נרות החנוכה צריכות להיות דלוקות 03 דק'

לפחות. אם כבו כמו באונס מחמת רוח או כל

סיבה שהיא אין לשוב ולהדליקם.

בערב שבת שאנו מקבלים את השבת מוקדם

יותר לפני צאת הכוכבים צריך נרות יותר

גדולים או כמות שמן גדולה יותר בכדי שהנרות

יהיו דולקים 03 דק' לאחר צאת הכוכבים.

החשמונאים מול היוונים