Background Image
Next Page  19 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 19 / 64 Previous Page
Page Background

כסלו תשע"ה דצמבר 4102

19

ר

ש

מקום אחסון או כושר תמרון?

החגיםהבאיםעלינולטובהמביאיםאיתםהמוןשמחה,ערמותשל

פחמימותוטורימכוניותארוכים,הסותמיםאתכבישיישראלבדרך

לחגיגההמשפחתיתבפינתהטבעהסודיתשרקדודאריהמכיר

(ועוד כמהדודים...). אבל לאמשנה לאן נוסעים, צפון או דרום,

אנחנו נדבר על הדרך.

לפנישאורזיםמזוודות, (נושאחשובכשלעצמו) כשדניםבענייני

ארגון ומקום, הדבר החשוב ביותר הוא איזה רכב יש לכם,

קטן או גדול? עם גגון או וו גרירה?

גודל הרכב משפיע אמנם על כושר ההעמסה שלו ועל נוחות

הנוסעיםבנסיעהאבלגםעליכולותהתמרוןשלובמקומותשונים,

על אפשרויות חניה, צריכת הדלק ועוד.

זוג שיסע לטייל לבדו לא צריך רכב גדול. גם רכב קטן יתאים

ואפילו יהווה יתרון במקרים של צריכת דלק או חיפוש חניה.

אםברשותכםרכבגדולשקיבלתםמעבודהאושבחרתםלאפסן

את הילדים אצל הסבתא והחלטתם לטייל לבד, כדאי לשקול

לשכור רכב קטן, במחיר של כ-001 שקלים ליום וליהנות

מהיתרונות שלו.

משפחהזהכברסיפוראחר.לאלכלמשפחהישרכבשיכוללהכיל

חמישה נוסעים ואת כל הציוד הנדרש לשהייה של יותר מכמה

שעותמחוץ לבית. במיוחד אם יש יותרמאישהאחתבמשפחה,

מה שמגדיל את מספר המזוודות הנארזות במאות אחוזים.

אםברשותכםמיניואן או ואן –הסתדרתםבדרךאבל יכוללהיות

שלאתסתדרובחניה.חשובלזכוראתעומסהתנועהבתקופתהחגים,

גם על הכבישים וגם באתרים ברחבי הארץ.

אצלמשפחותגדולותההתלבטותקטנה–רכבגדולהואהכרחי.

גםבשוקהמיניוואניםקיימותמספרקטגוריותשניתןלשקולביניהן

ודגמיםשוניםשלרכביםעםכושרהעמסתנוסעיםומטעןשונה.

בטויוטה סיינה למשל, ניתן להעמיס 8 נוסעים מבוגרים עם

מטען מלא לנסיעה של כמה ימים.

שיהיו לכולנו ימים שמחים ובטוחים.

shutterstock :

צילומים

חצבים פורחים וטיולים אין ספור

כבר הסתיו עכשיו... הגולן עדיין יבש וצהוב, שחור ואפור.

ופתאוםבאמצעהשרב,עוליםוצציםלהםעמודיהפרחיםהלבנים,

היפהפיים, מעירים את הטבע ומקשטים אותו בימי סוף הקיץ.

חצבים,הםהראשוניםלפרוחוהםלאעושיםזאתסתם–זהצעד

"מחושב" וחכם. מאודאפילו. בעונה יבשה זו כאשראףפרחלא

פורחעולההחצבמתוךהאדמההיבשה, ואז כשהואלבדו, אין לו

צורך להילחםעל המאביקים. חרקים, פרפרים ודבוריםהנהנים

מצוף פרחיו ומאביקים אותו להמשך הדורות.

עלי הצמחהירוקיםהגדולים לא נאכליםעל ידי בעלי חייםבשל

החומריםהצורבים והרעיליםהמצויים בהם, וכך גדל לו החצב

ללא תחרות וכמעט ללא מאמץ.

הבצלהענק,החבויבתוךהאדמהבמשךהקיץ,אוגרחומרימזוןומים

מהעונההקודמת ומסייעלו לפרוחמתוךהיובש, לפני הגשמים.

ריכזנו עבורכם את המקומות הבולטים בגולן בהם תוכלו

ליהנות מפריחתו:

•נחלג'ילבון–עלגדותהנחלולאורכו,ביןשרידיהכפרהעתיקדבורה

תוכלו ליהנותמפריחהמרהיבהשלהחצבמהנוףהיפהומהמים

הצוננים, תחילתהמסלולהמעגלי עלכביש19 כ-1ק"מצפונית-

מזרחית לצומת נשוט.

• רכס בשנית - שרשרת הרי געש כבויים במזרח הגולן.

לאורךהדרךניתןלראותאתהחצבבפריחתוהמרשימהואתמלוויו–

מבשרי הסתיו האחרים. על כביש89 כ-5.1 ק"מצפונית למושב

אלוני הבשן.

• נחל זוויתן – החצב בולט ביותר בחלקו העליון של הנחל,

סמוך לקצרין עד אזור הבריכות, ומקשט בפריחתו הלבנה את

גדותהנחל. תחילתהמסלולעלכביש8809 בעיקולהכבישאזור

התעשייה קצרין ובין צומת קצרין דרום.

• טיילת החצבים - בשולי העיירה קצרין, נסללה טיילת הצופה

לנוף יפהפה של דרום הגולן והכינרת. המסלול עובר לאורך

נחל קצרים ועשיר בפריחתחצביםבעונה וניתן לפגושבו יעלים

ושפני סלע. השבילמתחילמאחורי ביתספרשדהגולן ומסתיים

באזור כפר הסטודנטים

מטיילים בארץ

*

מקום אחסון או כושר תמרון?

החגיםהבאיםעלינולטובהמביאיםאיתםהמוןשמחה,ערמותשל

פחמימותוטורימכוניותארוכים,הסותמיםאתכבישיישראלבדרך

לחגיגההמשפחתיתבפינ הטבעהסודיתשרקדודאריהמכיר

(ועוד כמהדודים...). אבל לאמשנה לאן נוסעים, צפון או דרום,

אנחנו נדבר על הדרך.

לפנישאורזיםמזוודות,(נושאחשובכשלעצמו)כשדניםבענייני

ארגון ומקום, הדבר החשוב ביותר הוא איזה רכב יש לכם,

קטן או גדול? עם גגון או וו גרירה?

גודל הרכב משפיע אמנם על כושר ההעמסה שלו ועל נוחות

הנוסעיםבנסיעהאב גםעליכולותהתמרוןשלובמקומותשונים,

על אפשרויות חניה, צריכת הדלק ועוד.

זוג שיסע לטייל לבדו לא צריך רכב גדול. גם רכב קטן יתאים

ואפילו יהווה יתרון במקרים ש צריכת דלק או חיפוש חניה.

אםברשותכםרכבגדו שקיבלתםמע ודהאושבחרתםלאפסן

את הילדים אצל הס תא והחלטתם לטייל ל ד, כדאי לשקול

לשכור רכב קטן, במחיר של כ-001 שקלים ליום וליהנות

מהיתרונות שלו.

משפחהזהכברסיפוראחר.לאלכלמשפחהישרכבשיכוללהכיל

חמישה נוסעים ואת כל הציוד הנדרש לשהייה של יותר מכמה

שעותמחוץ לבית. במיוחד אם ש יותרמאישהאחתבמ פח ,

מה שמגדיל את מספר המזוודו הנארזות במאות אחוזים.

אםברשותכםמיניואן או ואן –הסתדרתםבדרךאבל יכוללהיות

שלאתסתדרובחניה.חשובלזכוראתעומסהתנועהבתקופתהחגים,

גם על הכבישים וגם באת ים ברחבי הארץ.

אצלמשפחותגדולותההתלבטותקטנה–רכבגדולהואהכרחי.

גםבשוקהמיניוואניםקיימותמספרקטגוריותשניתןלשקולביניהן

ודגמיםשוניםשלרכ יםעםכושרהעמסתנוסעיםומטעןשונה.

בטויוטה סיינה למשל, ניתן להעמיס 8 נוסעים מבוגרים עם

מטען מלא לנסיעה של כמה ימים.

שיהיו לכולנו ימים שמחים ובטוחים.

shutterstock :

צילומים

חצבים פורחים וטיולים אין ספור

כבר הסתיו עכשיו... הגולן עדיין יבש וצהוב, שחור ואפור.

ופתאוםבאמצעהשרב,עוליםוצציםל םעמודיהפרחיםהלבנים,

היפהפיים, מעירים את הטבע ומקשטים אותו בימי סוף הקיץ.

חצבים,הםהראשוניםלפרוחוהםלאעושיםזאתסתם–זהצעד

"מחושב" וחכם. מאודאפילו. בעונה יבשה זו כאשראףפרחלא

פורחעולההחצבמתוךהאדמההיבשה,ואזכשהואלבדו,איןלו

צורך להילחםעל המאביקים. חרקים, פרפרים וד וריםהנהנים

מצוף פרחיו ומאביקים אותו להמשך הדורות.

עלי הצמחהירוקיםהגדולים לא נאכליםעל ידי בעלי חייםבשל

החומריםהצורבים והרעיליםהמצויים בהם, וכך גדל לו החצב

ללא תחרות וכמעט ללא מאמץ.

הבצלהענק,החבויבתוךהאדמהבמשךהקיץ,אוגרחומרימזוןומים

מהעונההקודמת ומסייעלו לפרוחמתוךהיובש, לפני הגשמים.

ריכזנו עבורכם את המקומות הבולטים בגולן בהם תוכלו

ליהנות מפריחתו:

•נחלג'ילבון–עלגדותהנחלולאורכו,ביןשרידיהכפרהעתיקדבורה

תוכלוליהנותמפריחהמרהיבהשל צבמהנוףהיפהומהמים

הצוננים,תחילתהמסלולה עגליעלכביש19 כ-1ק"מצפונית-

מזרחית לצומת שוט.

• רכס בשנית - שרשרת הרי געש כבויים במזרח הגולן.

לאורךהדרךניתןלראותאתהחצבבפריח והמ שימהואתמלוויו–

מבשרי הסתיו האחרים. על כביש89 כ-5.1 ק"מצפוני ל ושב

אלוני הבשן.

• נחל זוויתן – החצב בולט ביותר בחלקו העליון של הנחל,

סמוך לקצרין עד אזור הבריכות, ומקשט בפריחתו הלבנה את

גדותהנחל.תחילתהמסלול לכביש8809 בעיקולהכבישאזור

התעשייה קצרין ובין צומת קצרין דרום.

• טיילת החצבים - בשולי העיירה קצרין, נסללה טיילת הצופה

לנוף יפהפה של דרום הגולן והכינרת. המסלול עובר לאורך

נחל קצרים ועשיר ב ריחתחצביםבעונה וניתן לפגושבו יעלים

ושפני סלע. השבילמתחילמאחורי ביתספרשדהגולן ומסתיים

באזור כפר הסטודנטים

מטיילים בארץ